National


National President:                    V.G.R. Naragoni


Vice President 1:                          N.Geethanjali


Vice President 2:                         Shaik Ismail


Vice President 3:                         Vadde Anjaneyulu


General Secretary:                     Hundekar abdul Saleem Basha


Secretary:                                      Namala Venkata Padmavathi


Treasurer:                                     G.M. Ravi Kumar


State Bodies:


Telangana:


State President:                          Syed  Aijaz Ahmed


General Secretary:                     Samatha Sudershan


Secretary:                                     Siraj Ghalib Basha


Hyd City President                     Satish Dasari


Andhra Pradesh:


State President:                          Veeranki Ayyanna Babu


General Body and Office Bearers

రా జ్యా ధి కా ర  పా ర్టీ 

Rajyadhikara Party

+91.9440464445